Back
Image Alt

SAMOPOZITIVNO.COM

Jednodnevna edukacija: Državne potpore i EU fondovi

Prijavite se na jednodnevnu edukaciju ‘Državne potpore i EU fondovi’ koja se odražava 14. lipnja u Poslovnom centru Almeria u Zagrebu

Cilj edukacije je doprinijeti uspostavi učinkovitog sustava državnih potpora u RH, kroz jačanje administrativnih kapaciteta i znanja u području primjene pravila o državnim potporama koje je nužno radi pravilnog funkcioniranja sustava i obuke djelatnika u pojedinim tijelima državne i javne uprave, a koji se bave pitanjima državnih potpora, kao i svih primatelja i davatelja potpora koji moraju znati prepoznati sposobnost prijavitelja da sudjeluje u postupku dodjele državne potpore.

Također, edukacija ima za cilj i kontinuirano uspostavljanje baze stručnjaka pri tijelima javne i državne uprave koji rade na predmetima državnih potpora kako bi sustav funkcionirao sa što manje operativnih rizika.

Ova će vas edukacija upoznati i sa relevantnom pravnom stečevinom na području potpora te donijeti jasan, teoretski i praktični uvid u problematiku sustava državnih potpora.

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o državnim potporama kroz EU regulativu i njenu primjenu u RH s naglaskom na:

Pravni oblik državnih potpora (Zakonom o državnim potporama i važeći pravilnici te Smjernice politike državnih potpora Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018.),

Definiciju državnih potpora (koje su državne potpore zabranjene, a koje dopuštene te pod kojim uvjetima i na koji način su državne potpore dopuštene) i analizi elemenata,

Instrumente za korištenje državnih potpora, kategorije državnih potpora (horizontalne, sektorske, regionalne potpore, specifični instrumenti državne potpore),

Prijava potpore Europskoj komisiji, potporama izuzetim od obveza prijave, skupna izuzeća (Enabling regulation i obilježja Općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora – Uredbe o skupnom izuzeću – GBER), tzv. State Aid model, pitanje iznosa sufinanciranja projekata javnog i privatnog sektora u kontekstu zaštite tržišnog natjecanja i državnih potpora te njihova važnost za prijavu projekata iz fondova EU,

Potpore male vrijednosti (tzv. de minimis potpore, pojam poduzetnika i gospodarske djelatnosti, definiranje malog i srednjeg poduzetnika,

Elementi državne potpore u praksi Europskog suda i Europske komisije,
Kako Europski sud definira pojam poduzetnika i kako odrediti veličinu Vašeg poduzeća
Obveze primatelja potpora s posebnim naglaskom na obvezu povrata u slučaju nezakonitih i/ili nedopuštenih potpora,

Politika potpora u Europskoj uniji u vrijeme financijske i ekonomske krize,

Reforma državnih potpora u Republici Hrvatskoj.

Edukaciju će voditi Ariana Vela iz tvrtke EU PROJEKTI i Nikša Antica, konzultant i predavač Učilišta EU PROJEKTI.

Više informacija saznajte OVDJE.