fbpx
Back
Image Alt

Statut

Temeljem članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN 74/14) te čl. 23 Statuta od dana 30.11.2010.godine, na sjednici Skupštine SAMO POZITIVNO udruge,  održane dana 21.09.2017.  godine usvojen je sljedeći:

STATUT

SAMO POZITIVNO

Udruga za promicanje pozitivnih vrijednosti

Članak 1.

Ovim Statutom Udruge SAMO POZITIVNO  (u daljnjem tekstu: Udruga) uređuje se status, naziv, sjedište, zastupanje i predstavljanje Udruge, ciljana skupina udruge, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, članstvo te prava i obveze članova Udruge, unutarnje ustrojstvo Udruge te njihov sastav, ovlasti i način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti njihovih članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti Udruge, materijalno-financijsko poslovanje, javnost rada, način stjecanja imovine, prestanak Udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge te druga pitanja od značaja za rad Udruge.

Članak 2.

Udruga je u svom djelovanju samostalna.

Udruga je neprofitna pravna osoba upisana u registar udruga Republike Hrvatske.

Udruga je osnovana s ciljem djelovanja prvenstveno na području Vukovarsko-srijemske županije, a potom na području Republike Hrvatske i inozemstvu.

Članak 3.

 Udrugu zastupaju predsjednik i dopredsjednik.

Odlukom Skupštine mogu se odrediti i druge osobe s pravima i obvezama u zastupanju i predstavljanju u granicama danih ovlaštenja.

Članak 4.

Udruga ima svoj pečat i znak.

Znak udruge čini crnim, podebljanim, štampanim slovima ispisano ime udruge SAMO POZITIVNO, iznad kojeg se nalazi osam međusobno povezanih krugova.

Udruga ima pečat koji je okruglog oblika, Ø 40, a sadrži znakove – povezane krugove  i puni naziv udruge.

Članak 5.

U Udruzi nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 6.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada i izvještavanje javnosti o radu Udruge osigurava se i ostvaruje putem internet stranice i drugih sredstva javnog informiranja i komuniciranja sukladno zakonu.

 

Članak 7.

Puni naziv Udruge glasi:  SAMO POZITIVNO Udruga za promicanje pozitivnih vrijednosti

Skraćeni naziv Udruge glasi:  Udruga SAMO POZITIVNO

Članak 8.

Sjedište udruge je u Vinkovcima, Duga ulica 61.

Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.

Članak 9.

Cilj udruge je da svojim djelovanjem pridonosi:

 • razvoju društva  i unapređenju kvalitete života šire zajednice
 • podupiranju suradnje i savjetovanje za pripremu, implementaciju, evaluaciju i provedba projekata financiranih iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja.

Ciljana skupina udruge su: DJECA I MLADI-OPĆA POPULACIJA (013); GRAĐANI-OPĆA POPULACIJA (020); MALI I SREDNJI PODUZETNICI I OBRTNICI (029); MLADI-OPĆA POPULACIJA (032); OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI (060); ŽENE PODUZETNICE (106); OSTALI (171).

Članak 10.

U ostvarivanju svojih ciljeva udruga obavlja  djelatnosti  koje odgovaraju sljedećem području djelovanja:

 • povezivanje i okupljanje zainteresiranih za zajednički rad te savjetovanje i realizacija različitih projekata na području djelovanja udruge
 • promicanje društvene solidarnosti
 • promicanje dobrog upravljanja
 • javno informiranje i mediji
 • razvoj lokalne zajednice
 • socijalno poduzetništvo
 • razvojna suradnja
 • međunarodna prijateljstva
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju
 • međunarodna suradnja  i mobilnost u obrazovanju
 • izdavanje glasila, priručnika, brošura i letaka iz djelatnosti udruge
 • briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članova
 • poduzima aktivnosti usmjerene ka promicanju sudjelovanja u zajedničkim projektima radi promicanja zapošljavanja financiranim iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja
 • kontinuirano informiranje članove Udruge i drugih korisnika o provedenim aktivnostima putem višejezične web-stranice;

 

 

Članak 11.

Udruga može, radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih zadaća i ciljeva, neposredno obavljati uslužne i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Udruga obavlja sljedeće uslužne djelatnosti:

–      organizacija kreativnih radionica

–      organizacija konferencija

–       izrada strategija

–       organizacija događaja (event management)

–       održavanje predavanja

–       savjetovanje iz poduzetništva

–       savjetodavne usluge za pripremu, implementaciju, evaluaciju projektnih prijedloga za EU fondove i ostala sredstva nacionalnih i međunarodnih donatora

Udruga može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.

Članak 12.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Članak 13.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Članak 14.

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 15.

Prava i obveze članova su:

plaćanje članarine,

bavljenje aktivnostima Udruge,

sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 16.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati

članarinu ta tekuću godinu.

Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od

petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka

Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 17.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

 

Članak 18.

Tijela udruge su:

Skupština,

Predsjednik,

Dopredsjednik,

Tajnik.

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni

članovi udruge.

Članak 20.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u

tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto

održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red

sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz

stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog

reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 21.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na

početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 22.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine,

a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna

većina.

Članak 23.

Skupština udruge:

utvrđuje politiku razvitka Udruge,

donosi i mijenja Statut Udruge,

donosi financijski plan i završni račun,

donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,

bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge,

razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

daje smjernice za rad Udruge,

odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

odlučuje o prestanku rada Udruge,

obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Članak 24.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

 

 

Članak 25.

Predsjednik:

zastupa Udrugu,

saziva Skupštinu Udruge,

rukovodi radom Skupštine Udruge,

utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i

prihvaćanje,

utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

upravlja imovinom Udruge,

podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,

imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,

obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 26.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje

Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

 

Članak 27.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-

administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 28.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati

stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za

koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 29.

Imovinu Udruge čine:

novčana sredstva,

pokretne stvari,

nekretnine,

druga imovinska prava.

Članak 30.

Udruga stječe imovinu:

od članarine,

od dobrovoljnih priloga i darova,

od dotacija iz proračuna,

iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 31.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na

razmatranje i prihvaćanje.

Članak 32.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti  osnivačima udruge.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku

postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine

Udruge.

 

Članak 33.

U slučajevima iz članka 32. ovog Statuta provodi se postupak likvidacije Udruge. Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka i brisanja udruge iz registra.

Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine udruge.

Nad Udrugom se može provesti i skraćeni postupak prestanka Udruge u kojem slučaju se ne provodi likvidacija, sve sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.

Članak 34.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge

nakon provedene rasprave.

Članak 35.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.